Uchwała w sprawie próby odwołania Prokuratora Krajowego Nr 4/2024 z dnia 13 stycznia 2024r.

Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”

w Krakowie w sprawie próby odwołania Prokuratora Krajowego

Nr 4/2024 z dnia 13 stycznia 2024r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podjętej przez Prokuratora Generalnego w dniu 12 stycznia 2024 r. próby dokonania – z rażącym naruszeniem prawa –  zmiany na stanowisku Prokuratora Krajowego.

Czynności podjęte przez Prokuratora Generalnego, który w dniu 12 stycznia 2024 r. wręczył Panu Prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu “dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”, a tym samym – powołanie Pana Dariusza Barskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego miało być bezskuteczne, stanowią rażące naruszenie prawa.

Podkreślamy, że przywrócenie Pana Prokuratora Dariusza Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej nastąpiło na podstawie art. 47 § 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178). Całkowicie chybiona i pozbawiona podstawy prawnej jest teza, jakoby przepis ten nie obowiązywał w dniu 16 lutego 2022 r. Faktycznie art. 47 Przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze nie został nigdy uchylony, a ustawodawca nie wskazał końcowego terminu, w którym prokurator w stanie spoczynku może złożyć wniosek o przywrócenie do czynnej służby. Nie ulega zatem wątpliwości, że Pan Dariusz Barski został skutecznie powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego. Jak trafnie podkreślił Naczelny Sad Administracyjny, “w art. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze określono datę wejścia w życie ustawy – Prawo o Prokuraturze. W kolejnych przepisach, aż do art. 25, dokonano zmian (albo przez zmianę dotychczasowego brzmienia albo przez uchylenie) poszczególnych unormowań szeregu aktów prawnych, niekoniecznie związanych z ustawą – Prawo o prokuraturze. Począwszy od art. 25 ww. ustawy przepisy dotyczą ściśle sytuacji prokuratorów i prokuratur. Przepisy te w znaczącej większości nie mają charakteru przepisów przejściowych. Tam, gdzie przepis ma pełnić taką rolę, ustawodawca wyraźnie wskazuje na to przez użycie zwrotu <<do dnia>>, <<z dniem>>, <<do czasu>>” (uzasadnienie wyroku NSA z 22 marca 2023 r., III OSK 4342/21).

Działania podjęte przez Prokuratora Generalnego nie mogą być ocenione inaczej niż jako próba obejścia art. 14 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360), który stanowi, że odwołanie Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego może nastąpić za pisemną zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma również podstaw prawnych do powołania Pana Prokuratora Jacka Bilewicza na nieznaną ustawie funkcję p.o. Prokuratora Krajowego.

W pełni solidaryzujemy się z oświadczeniem Zastępców Prokuratora Generalnego z 13 stycznia 2023 r. Podkreślamy, że podjęte przez Prokuratora Generalnego próby dokonywania zmian personalnych w prokuraturze bez podstawy prawnej zagrażają realizacji ustawowych zadań prokuratury, to jest ściganiu przestępstw i ochronie praworządności, a tym samym godzą w bezpieczeństwo obywateli.

Zgodnie z art. 151 Konstytucji RP obejmując urząd Minister Sprawiedliwości uroczyście przysiągł, że dochowa wierności Konstytucji i innym prawom RP. Jego bezprawne działanie jest złamaniem złożonej przysięgi, gdyż stanowi ono świadome sprzeniewierzenie się obowiązującemu prawu.

Wzywamy Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Rady Ministrów do niezwłocznego odstąpienia od pozbawionych podstawy działań destabilizujących prokuraturę. Zwracamy się także do Pana Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu oraz wszystkich organów państwowych o podjęcie wszystkich niezbędnych działań, które zapobiegną destabilizacji prokuratury.

Ogólnopolskie Zrzeszenie „Sędziowie RP” w Krakowie