UCHWAŁA Nr 15/24

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „ Sędziowie RP” w Krakowie

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie  

stanowczo sprzeciwia się

publicznemu kwestionowaniu przez niektórych sędziów, za pośrednictwem mediów społecznościowych, statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wyłonionej na podstawie na podstawie obowiązującego art. 9a ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 269 ze zm., dalej uKRS). Działania takie nie tylko nie znajdują podstaw w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, lecz nadto pozostają w sprzeczności z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r., K 12/18, w którym wprost stwierdzono, że art. 9a uKRS jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe, wszelkie próby kwestionowania prawidłowości powołania w ten sposób sędziów stanowią jedynie wyraz prywatnych, niepopartych argumentami natury prawnej przekonań. Tym bardziej niepokojące jest, że status sędziów podważają publicznie inni sędziowie, a poglądy te nie tylko nie mieszczą się w ramach ich czynności orzeczniczych, ani nie są poparte żadnym uzasadnieniem prawnym. Co więcej, stanowczy sprzeciw budzi używanie przez niektórych sędziów, za pośrednictwem mediów społecznościowych, sformułowań w stylu „nęosędzia” wobec imiennie wskazywanych sędziów Anny Gąsior-Majchrowskiej i Agnieszki Brygidyr-Dorosz, a forma tych wypowiedzi może nie tylko naruszać dobra osobiste tych osób, lecz nadto wyczerpywać znamiona pomówienia. W owych dyfamacyjnych działaniach prym wiodą Panowie Barłomiej Starosta i Piotr Gąciarek.

Wyrażamy także stanowczy sprzeciw wobec zachowania Pana sędziego WSA w Warszawie Piotra Borowieckiego, który w ostatnich dniach w jednym z mediów społecznościowych bezprecedensowo zaatakował Panią sędzię Annę Gąsior – Majchrowską. Autor postu nie tylko ostentacyjnie podważył porządek prawny, ale sprzeniewierzył się obowiązkowi powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych – § 23  Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych (zob. uchwała Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych).

Zrzeszenie odczytuje takie działania jako spotykające się z milczącą aprobatą ze strony kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie tylko nie podejmuje stosowanych czynności dyscyplinarnych wobec osób zniżających się do obrażania innych sędziów, lecz nadto publicznie dyskredytuje status sędziów powołanych pod rządami obecnej ustawy o KRS.

Wzywamy całe środowisko sędziowskie do zachowania wstrzemięźliwości w kierowaniu jakichkolwiek personalnych zarzutów i odcięcia się od osób otwarcie kwestionujących obowiązujący porządek prawny, albowiem nie tylko szkodzą powadze urzędu sędziowskiego, lecz mogą skutkować zachwianiem stabilności szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

Przypominamy zarazem, że zgodnie z  zgodnie z § 1 i 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne obowiązki oraz ograniczenia osobiste, a sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.