Uchwała Nr 13/2024 z dnia 12 marca 2024r. Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie w sprawie zawieszenia Prezesów i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Prezesów Sądów Rejonowych okręgu olsztyńskiego

Uchwała Nr 13/2024 z dnia 12 marca 2024r.

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

w sprawie zawieszenia Prezesów i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Prezesów Sądów Rejonowych okręgu olsztyńskiego

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża zdecydowany  sprzeciw wobec wszczętej przez Ministra Sprawiedliwości procedury odwołania: Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie SSA Michała Lasoty, Wiceprezesów Sądu Okręgowego
w Olsztynie: SSO Marcina Czapskiego i SSO Tomasza Kossakowskiego, jak również: Prezesów i Wiceprezesów Sądów Rejonowych: Sądu Rejonowego w Olsztynie SSR dr Marcina Nawackiego, Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie: SSR Tomasza Koszewskiego i SSR Adama Jaroczyńskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Kętrzynie SSR Tomasza Ciechowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu SSR Tomasza Kurkowskiego i Prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach SSR Mirosława Skowyra oraz  zawieszenia w wykonywaniu funkcji ww. Prezesów i Wiceprezesów Sądów.  

Powyższe decyzje kadrowe Ministra Sprawiedliwości oceniać należy jako polityczne
 i naruszające przepisy prawa.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” wyraża zdumienie,
że z komunikatów prasowych Ministerstwa Sprawiedliwości z 11 marca br. wyłania się obraz Kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie jak i również powyżej powołanych
Sądów Rejonowych jako osób nieposiadających wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. Dziwi sformułowanie, jakoby żadna z osób,
których dotyczy podjęta procedura odwołania nie miała należytych kompetencji
do wykonywania powierzonych jej funkcji ani nie cieszyła się poparciem i zaufaniem sędziów. Nie sposób się z tym zgodzić, albowiem nie przedstawiono żadnych merytorycznych argumentów, ograniczając się do ogólnikowych sformułowań.
Z komunikatów Ministra z 11 marca br. nie wynikają żadne dane
co do doświadczenia orzeczniczego ww. prezesów. Nie przedstawiono ich statystyk orzeczniczych ani wyliczenia ewentualnie brakujących im kompetencji w zarządzeniu menadżerskim, w tym kapitałem ludzkim. Jest również oczywiste, że komunikaty te
nie mają żadnego uzasadnienia w świetle obiektywnych okoliczności związanych zarówno z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Olsztynie, jak i powołanych
Sądów Rejonowych, zwłaszcza z uwagi na brak nadesłania informacji rocznej
przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wymagalnej z końcem kwietnia br.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie, zwraca uwagę na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i granicy NATO wobec faktu, że Sąd Rejonowy w Bartoszycach jest oddalony o zaledwie 20 km od granicy z Rosją
(przejście graniczne w Bezledach – Obwód Kaliningradzki). Zawieszenie Prezesa
ww. Sądu jak również Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowią więc swoiste zagrożenie dla bezpieczeństwa wymiaru sprawiedliwości, w tym ciągłości podejmowania kluczowych dla bezpieczeństwa obywateli RP decyzji organizacyjnych, również we współpracy ze Strażą Graniczną.

Decyzja Pana Ministra budzi tym większy niepokój i zdziwienie, że następuje
w dniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i w przededniu 25-lecia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Paktu Północnoatlantyckiego. W chwili, gdy Prezydent
i Prezes Rady Ministrów zgodnie podkreślają konieczność mówienia jednym głosem
o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny w być może najniebezpieczniejszej sytuacji geopolitycznej dla wolnej Polski, zawieszenie prezesów newralgicznie położonego
okręgu olsztyńskiego jest działaniem na szkodę interesu publicznego.

Ponownie stanowczo przypomnieć należy, że zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy organ władzy publicznej, a więc i Minister Sprawiedliwości, działa na podstawie i w granicach prawa. Funkcjonariusz publiczny, w tym Minister Sprawiedliwości, do 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich,
który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo z art. 231 § 1 kk, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.    

 

 

Ogólnopolskie  Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”

z siedzibą w Krakowie