Uchwała nr 12/2024 z dnia 12 marca 2024r. w sprawie wszczęcia przez Ministra Sprawiedliwości procedury odwołania Prezesów i Wiceprezesów Sądów z okręgu właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie

Uchwała nr  12/2024     

 z dnia  12  marca 2024r.

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

w sprawie wszczęcia przez Ministra Sprawiedliwości procedury odwołania

Prezesów i Wiceprezesów Sądów z okręgu właściwości

Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie stanowczo sprzeciwia się działaniom Ministra Sprawiedliwości, zmierzającym do bezpodstawnego
i bezprawnego odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wszystkich trzech Wiceprezesów tego Sądu, dziesięciu – spośród dwunastu – Prezesów Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie oraz dwóch Wiceprezesów Sądów Rejonowych tego okręgu.

Minister Sprawiedliwości, występując do Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie
o zasięgnięcie opinii w przedmiocie odwołania wymienionych Prezesów i Wiceprezesów sądów powszechnych –  jednocześnie zawiesił ich w wykonywaniu obowiązków.

Instytucja zawieszenia w wykonywaniu obowiązków ma charakter wyjątkowy, a to
z uwagi na odrębność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i powinna służyć  odsunięciu od sprawowania funkcji publicznych tych osób, które dopuściły się czynu nagannego oraz bulwersującego. Tylko w takich okolicznościach dalsze wykonywanie funkcji publicznych nie daje się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Tymczasem w swoich komunikatach Minister Sprawiedliwości w żaden sposób nie wskazał jakiego konkretnego dyskwalifikującego czynu mieliby się dopuścić zawieszeni Prezesi i Wiceprezesi sądów powszechnych okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie oraz
z jakich przyczyn powinni być oni natychmiast odsunięci od wykonywania obowiązków funkcyjnych.

Z tego rodzaju aktywności Ministra Sprawiedliwości wypływa wniosek, iż jest ona motywowana innymi czynnikami, aniżeli fundamentalna wartość, jaką jest dobro wymiaru sprawiedliwości – rozumiane w kategoriach służby publicznej. Jednocześnie brak transparentności przesłanek – poza ogólnikowym przywoływaniem tendencyjnych domniemań – którymi kieruje się Minister Sprawiedliwości w procesie decyzyjnym uzasadnia konkluzję, iż jego celem jest obsadzenie składu Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie sędziami sobie przychylnymi – tj. najstarszymi stażem przewodniczącymi wydziałów –
i uzyskanie w ten sposób przewagi w głosowaniach podczas obrad tego Kolegium.

 Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie z niepokojem dostrzega, iż instrumentalne traktowanie instytucji zawieszenia osób funkcyjnych w sądach powszechnych stało się modus operandi  władzy wykonawczej w stosunku do władzy sądowniczej – wszędzie tam, gdzie prezesi oraz wiceprezesi sądów powszechnych stoją na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów. Jest to działanie oczywiście bezprawne i rodzące ten skutek, iż tak akty odwołania prezesów oraz wiceprezesów sądów powszechnych, jak i akty powołania ich dublerów – będą dotknięte sankcją nieważności – jak ma to miejsce w wypadku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.  

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie stwierdza, że decyzją  Ministra Sprawiedliwości zawieszono wieloletnich Prezesów oraz Wiceprezesów Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, osoby doświadczone w sferze orzeczniczej
i zarządczej. Szczególnie bulwersująca jest przy tym zwłaszcza decyzja o zawieszeniu
w wykonywaniu swojej funkcji przez Panią sędzię Irenę Bochniak – członka Krajowej Rady Sądownictwa, organu lokowanego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z definicji stojącego na straży niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów. W tożsamy sposób Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie ocenia decyzję
o zawieszeniu Pana sędziego Piotra Skrzyszowskiego – Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – Przewodniczącego naszego Zrzeszenia i jednocześnie osoby konsekwentnie przeciwstawiającej się łamaniu prawa w procesie organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Decyzje Ministra Sprawiedliwości nie posiadają oparcia w jakichkolwiek merytorycznych argumentach, na które nawet się nie silą – ani stricte personalnych, ani co do jakości pracy orzeczniczej i zarządczej. W szczególności decyzje te stoją w sprzeczności z wynikami, osiąganymi w jednostkach, zarządzanych przez zawieszonych Prezesów i Wiceprezesów Sądów. W efekcie aktywność Ministra Sprawiedliwości nie może zostać oceniona inaczej, niż szykana wobec tych osób, które swoją postawą i niezłomnością dają przykład odwagi i faktycznej niezawisłości sędziowskiej i niezależności władzy sądowniczej  od pozostałych władz.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”