Uchwała Nr 10/2024

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów

„Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie z dnia 1 marca 2024 roku.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie stanowczo sprzeciwia się podnoszonym w przestrzeni publicznej nieprawdziwym informacjom oraz medialnej nagonce na Sędzię Sądu Apelacyjnego w Warszawie Agnieszkę Brygidyr – Dorosz w związku z podjętymi przez nią, jako Przewodniczącą II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w dniu 23 lutego 2024 r., czynnościami w sprawie II AKp 15/24. 

Podkreślamy, że zarządzenie sędziego Agnieszki Brygidyr-Dorosz z dnia 23 lutego 2024 r. w przedmiocie zwrotu wniosku zostało wydane w ramach uprawnień Pani Sędzi oraz stanowiło wynik przyjętej przez nią wykładni prawa. Zgodnie z § 300 w związku z § 301 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2514), prezes sądu w terminie 7 dni od wpływu pisma dokonuje wstępnej kontroli tego pisma w celu ustalenia, czy nie zachodzą braki formalne. Z upoważnienia prezesa czynności takie podejmuje Przewodniczący Wydziału (§ 304 ust. 1 Regulaminu). Stosownie do art. 120 § 1 k.p.k, jeżeli pismo nie odpowiada wymogom formalnym, nie może otrzymać biegu. Wbrew podnoszonym w niektórych publikacjach prasowych zarzutom, wezwanie do usunięcia braków pisma, a następnie jego zwrot nie należy do sędziego referenta, ale prezesa sądu albo przewodniczącego wydziału.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 263 § 4 k.p.k. uprawniony do złożenia wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym jest prokurator bezpośrednio przełożony wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo. Pani Sędzia była zatem nie tylko uprawniona, ale i zobowiązana do zweryfikowania, czy wniosek został złożony przez uprawnionego prokuratora. Podkreślamy, że powstały w prokuraturze chaos prawny jest wyłącznie wynikiem bezprawnego uniemożliwienia wykonywania obowiązków służbowych Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu i powołania Pana Prokuratora Jacka Bilewicza na nieistniejącą funkcję „p.o. Prokuratora Krajowego”.

Nieprawdziwe są podnoszone w niektórych mediach twierdzenia, że Pani Sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz dokonała „automatycznego” zwrotu wniosku prokuratora, gdyż w rzeczywistości został on wezwany do jego uzupełnienia – podpisania przez osobę uprawnioną.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwających od kilku dni ataków na sędziego Agnieszkę Brygidyr – Dorosz, które w naszej ocenie nie mieszczą się w granicach dozwolonej krytyki działań sądu, a mogą stanowić naruszenie jej dóbr osobistych. Może to również mieć negatywny wpływ na postrzeganie przez obywateli całego wymiaru sprawiedliwości.