Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w sprawie listu 52 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wzywającego Ministra Sprawiedliwości do odwołania Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Uchwała

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”

 Nr 7/24

 w sprawie listu 52 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wzywającego Ministra Sprawiedliwości do odwołania

Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 1. Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” stanowczo popiera Pana sędziego Piotra Schaba, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Panią sędzię Edytę Dzielińską, Panią sędzię Agnieszkę Stachniak-Rogalską i Pana sędziego Arkadiusza Ziarko, Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w ich działaniach na rzecz dobra wymiaru sprawiedliwości.
 1. Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z głęboką dezaprobatą i niesmakiem odbiera treść listu części sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wzywającego Ministra Sprawiedliwości do odwołania Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 1. Podkreślić trzeba, że list ten jest wyrazem stanowiska nawet nie połowy sędziów, w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie czynności orzecznicze wykonuje 117 sędziów.
 1. Treść listu stanowi wyłącznie personalny, mijający się z prawdą, manipulacyjny, a przez to niegodny sędziów, atak na Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 2. Zarówno Prezes, jak i Wiceprezesi, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wbrew twierdzeniom autorów listu, to bardzo doświadczeni sędziowie, od wielu lat wzorowo wykonujący swoją służbę publiczną, już wcześniej pełniący liczne funkcje o charakterze zarządzającym w wymiarze sprawiedliwości.
 1. Pan sędzia Piotr Schab, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, służbę sędziowską pełni od ponad 25 lat, a uprzednio sprawował funkcje, Przewodniczącego Wydziału Karnego i Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
 1. Pani sędzia Edyta Dzielińska, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, służbę sędziowską, a wcześniej prokuratorską, pełni od ponad 19 lat, a uprzednio sprawowała funkcję Przewodniczącej X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa w Warszawie;
 1. Pani sędzia Agnieszka Stachniak-Rogalska, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, służbę sędziowską, a wcześniej prokuratorską, pełni od ponad 21 lat, a uprzednio sprawowała funkcję Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
 1. Pan sędzia Arkadiusz Ziarko, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, służbę sędziowską pełni od ponad 24 lat, a uprzednio sprawował funkcje, Przewodniczącego Wydziału Cywilnego i Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie.
 1. Wyniki statystyczne w zakresie rozstrzygania spraw, obrazujące pracę Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uległy znacznej poprawie, mimo istotnego wzrostu wpływu spraw, wbrew twierdzeniom autorów listu, a co można wyprowadzić z powszechnie dostępnych informacji statystycznych, tym bardziej dostępnych dla autorów listu, będących przecież sędziami Sądu Apelacyjnego w Warszawie, twierdzenie więc o zapaści organizacyjnej Sądu jest w oczywisty sposób nieprawdziwe.
 1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie jest tylko Prezesem sędziów, ale zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jest organem Sądu. W związku z tym nadzoruje także inne jednostki organizacyjne Sądu niż wydziały orzecznicze oraz pracowników z różnych grup zawodowych, innych niż sędziowie, wykonujących w tych jednostkach swoje obowiązki zawodowe m.in. w celu zagwarantowania obywatelom swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zatem nieznajdujące uzasadnienia w realiach funkcjonowania Sądu Apelacyjnego w Warszawie ewentualne podjęcie decyzji o odwołaniu jego Prezesa i Wiceprezesów wpłynęłoby negatywnie na bieżące, niezakłócone funkcjonowanie tego sądu, jako instytucji zaufania publicznego, w wielu aspektach jego działalności, w tym także na sprawność podejmowania czynności nadzorczych władz sądu w zakresie zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 Konstytucji RP).
 1. W ocenie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”, autorzy listu do Ministra Sprawiedliwości posiadając wiedzę o określonej w art. 21 § 1 i art. 27 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych pozycji i funkcji prezesa sądu oraz przesłankach do jego odwołania przed upływem kadencji, nie kierowali się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości, a jedynie, poprzez bezprecedensowe wprowadzenie w błąd i manipulację, zwykłym koniunkturalizmem, wynikającym ze zmiany sytuacji politycznej, a sprowadzającym się przede wszystkim do oczekiwania na korzystne tylko dla nich samych zmiany kadrowe.
 1. Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” wzywa więc wszystkich sędziów, jak i Ministra Sprawiedliwości, do respektowania obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.