Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

w sprawie zawieszenia oraz czynności zmierzających do odwołania

Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Nr 5/2024 z dnia 16 stycznia 2024r.

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie wyraża sprzeciw wobec decyzji  Ministra Sprawiedliwości o wszczęciu procedury zmierzającej do odwołania Prezesa i Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz ich zawieszeniu.

Podkreślamy, że odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu przed upływem kadencji może nastąpić tylko z przyczyn enumeratywnie wskazanych w art. 27 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 217), co jest oczywistą gwarancją niezależności prezesa i wiceprezesa od organów władzy wykonawczej. Postawiony Panu Prezesowi Mateuszowi Bartoszkowi zarzut rażącego i uporczywego niewywiązywanie się z obowiązków służbowych jest całkowicie gołosłowny, podczas gdy powinien zostać rzetelnie uzasadniony, z odwołaniem się do konkretnych okoliczności faktycznych. We wniosku Ministra Sprawiedliwości jedynie ogólnikowo odniesiono się do podejmowanych przez Pana Prezesa decyzji personalnych oraz ich wpływu na wyniki statystyczne Wydziału. Jeszcze bardziej ogólnikowe jest uzasadnienie wniosku w odniesieniu do Pani Wiceprezes Sylwii Dembskiej. Należy zauważyć, że Pan Prezes Mateusz Bartoszek pełni swoją funkcję od 4 maja 2023 r., a Pani Wiceprezes Sylwia Dembska od lipca 2023 r. Jest to okres na tyle krótki, że nie sposób dokonywać na tej podstawie rzetelnej oceny wyników statystycznych.

W naszej ocenie zawieszenie i próba odwołania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu stanowi represję za ujawnienie przez Pana Sędziego Mateusza Bartoszka powszechnie znanego incydentu, podczas którego kilku sędziów Sądu Apelacyjnego zachowało się w sposób uchybiający godności urzędu. Z dezaprobatą przyjmujemy fakt, że Ministerstwo Sprawiedliwości publicznie podważyło wiarygodność relacji Pana Sędziego Mateusza Bartoszka, co godziło w jego autorytet.

Odnośnie do motywów odwołania Pana Wiceprezesa Przemysława W. Radzika wskazujemy, że Minister Sprawiedliwości odwołuje się do okoliczności nie mających żadnego związku ze sprawowaniem funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego. Zamiast tego dokonuje jednostronnej i subiektywnej oceny działań podejmowanych przez Pana Sędziego jako Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Wiceprezesa Sądu  Apelacyjnego w Warszawie.

W naszej ocenie skorzystanie z Ministra Sprawiedliwości z uprawnienia do jednoczesnego zawieszenia Prezesa i obydwojga Wiceprezesów jest decyzją bez precedensu, nieuzasadnioną stanem faktycznym i wpływającą destrukcyjnie na zarządzanie Sądem Apelacyjnym w Poznaniu oraz jednostkami podległymi.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu procedowania z wnioskiem Ministra Sprawiedliwości przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w części dotyczącej Prezesa Mateusza Bartoszka. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 27 § 4 u.s.p. kolegium wyraża opinię po  wysłuchaniu prezesa albo wiceprezesa sądu, którego dotyczy wniosek. Mimo 30-dniowego terminu na wyrażenie przez kolegium opinii (art. 27 § 5 u.s.p.), posiedzenie tego organu zostało zwołane w trybie pilnym już tego samego dnia, w którym złożono wniosek (15.01.2024 r.), co było działaniem niezrozumiałym i uniemożliwiło zabranie głosu przez Pana Prezesa Mateusza Bartoszka, który nie mógł odnieść się do stawianych mu zarzutów. Należy zauważyć, że posiedzenie Kolegium zostało wcześniej zaplanowane na dzień następny, 16.01.2023 r. 

Ponadto w trakcie Kolegium przeprowadzono głosowanie tajne, uzyskano dwa głosy przeciwko i dwa za odwołaniem, z istoty głosowania tajnego wynika, że nie można ustalać i podać, kto głosował za odwołaniem, więc nie można twierdzić, że głos osoby przewodniczącej Kolegium przeważył, a zgodnie z art. 28 § 4 u.s.p. uchwały kolegium sądu apelacyjnego zapadają większością głosów.

W naszym przekonaniu oznacza to, że uchwała Kolegium zawierająca opinię jest dotknięta poważną wadą prawną, która skutkuje tym, że podjęta na jej podstawie decyzja będzie nieważna.