Uchwała w przedmiocie bezprecedensowego ustalania składu sądu przez Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wraz z Marszałkiem Sejmu RP

Uchwała

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

w przedmiocie bezprecedensowego ustalania składu sądu 

przez Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego 

wraz z Marszałkiem Sejmu RP

nr 2/2024 z dnia 7 stycznia 2024r.

 

W związku z oświadczeniem, złożonym w dniu 4.01.2024 r., przez Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Szymona Hołownię, o skierowaniu odwołania posłów na Sejm od postanowienia Marszałka o wygaszeniu mandatów poselskich bezpośrednio do Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego – sędziego Piotra Prusinowskiego, celem ustalenia właściwego składu do rozpoznania sprawy, wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla takiego procedowania tej kwestii , jako rażąco naruszającego podstawowe reguły przydziału sędziom spraw do rozpoznania  .

Za niedopuszczalne należy uznać postępowanie  Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, polegające na przyjęciu dyrektora gabinetu Marszałka Sejmu, Stanisława Zakroczymskiego, który na polecenie Marszałka przekazał  bezpośrednio do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odwołania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji o wygaszeniu ich mandatów. Jedyną  właściwą  reakcją Prezesa tej Izby w zaistniałej sytuacji powinno było być  stanowcze polecenie Panu Zakroczymskiemu opuszczenia gabinetu Prezesa IPiUS SN oraz udzielenie pouczenia o właściwym obiegu pism sądowych, tj. konieczności złożenia ich za pośrednictwem biura podawczego SN. W następnej kolejności Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego winien był niezwłocznie o zaistniałym incydencie powiadomić Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prokuraturę. Za bulwersujące należy uznać zaniechanie podjęcia ww. czynności i dodatkowo wbrew wszelkim regułom obowiązującym w tym zakresie – wyznaczenie terminów i składów do rozpoznania odwołań posłów. 

Postępowanie Prezesa Piotra Prusinowskiego polegające na absolutnie nieuprawnionym ustalaniu składu sądu wraz z podmiotem, od którego decyzji wniesiono odwołania, w ocenie Zrzeszenia dyskwalifikuje go do zajmowania stanowiska Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. 

Niniejszym wzywamy Pana Prezesa Piotra Prusinowskiego do rezygnacji z pełnionej funkcji. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 173 Konstytucji RP sądy stanowią odrębną i niezależną władzę od władzy ustawodawczej. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych władz może mieć miejsce  tylko w ściśle określonym Konstytucją i ustawą zakresie. Zgodnie z art. 26 § 1 pkt. 11 ustawy o Sądzie Najwyższym, właściwą Izbą do rozpoznania odwołania od postanowienia marszałka w przedmiocie wygaszenia mandatów jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. 

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” 

w Krakowie