Uchwała w obronie wolności słowa

Uchwała

Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” 

w obronie wolności słowa                                                     

nr 10/2023 z dnia 31 grudnia 2023 r.

      Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie, którego wyłącznym celem statutowym jest szeroko pojęte dobro wymiaru sprawiedliwości oparte na zasadzie apolityczności, kierując się troską o demokratyczne fundamenty państwa oraz ochroną wolności słowa i prawa do swobody wypowiedzi, które znajdują oparcie w przepisach Konstytucji, wyraża swoje zaniepokojenie działaniami wymierzonymi w pluralizm medialny.

      W związku z ostatnimi wydarzeniami, związanymi z sytuacją panującą w mediach publicznych, zwracamy uwagę, iż wolność słowa jest podstawą istnienia demokracji. Każdy obywatel ma prawo do zaprezentowania własnych poglądów, nawet takich, które mogą budzić kontrowersje w przestrzeni medialnej i prawa tego w żaden sposób nie można mu odbierać ani ograniczać.

      Stoimy na stanowisku, że wszelkie spory prawne powinny być rozwiązywane na drodze postępowania sądowego przed niezawisłym sądem, na podstawie obowiązujących przepisów: art. 27 i 28 ustawy z dnia  29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (jedn. tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 ze zm.), art. 8 i 9 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. znr 107 poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 692), nie zaś na drodze pozaprawnych działań.

      Zwracamy również uwagę na treść postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie K 29/23 w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, którym nakazano wstrzymanie się z dokonywaniem zmian w składach organów spółek publicznej radiofonii i telewizji do czasu rozpoznania wniosku posłów na Sejm RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.

      Wszelkie działania, niemające umocowania w przepisach prawa, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej, a nade wszystko podważają wiarygodność Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej jako państwa prawa.

      W trosce o tak bezcenne wartości, jak życie i zdrowie człowieka, a także poczucie ludzkiej godności apelujemy o zachowanie umiaru w wyrażaniu swoich opinii oraz o powstrzymywanie się od używania siły fizycznej w celu rozwiązywania zaistniałych sporów.

      Sprzeciwiamy się również usuwaniu z zasobów mediów publicznych programów oraz materiałów o znaczeniu historycznym. Takich działań nie sposób nazwać inaczej niż cenzurą, a ta w państwie demokratycznym jest niedopuszczalna.

Ogólnopolskie Zrzeszenie „Sędziowie RP”  w Krakowie