W sprawie apelów o odwołanie i rezygnacje Prezesów Sądów

Stanowisko Zrzeszenia w sprawie

– apelu grupy sędziów okręgu olsztyńskiego wzywającego Ministra Sprawiedliwości do odwołania Panów sędziów Michała Lasoty i Macieja Nawackiego z funkcji Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Olsztynie,

– apelu grupy sędziów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu o złożenie rezygnacji przez Pana sędziego Jacka Bryla z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu i przez Panią sędzię Katarzynę Jacewicz-Okuniewicz z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie z dezaprobatą odnosi się do treści powyższych apeli z następujących przyczyn.

Apel części sędziów okręgu olsztyńskiego wzywający Ministra Sprawiedliwości do odwołania Panów sędziów Michała Lasoty i Macieja Nawackiego z funkcji Prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Olsztynie, który został upubliczniony w dniu 19 grudnia 2023 r. na portalu oko.press, nie zawiera żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Autorzy apelu tylko blankietowo odwołują się w jego treści do art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, który stanowi, że prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Sygnatariusze apelu nie przedstawiają jednak żadnych okoliczności na poparcie powyższej tezy, a zatem stawiany Panom sędziom zarzut jest zupełnie nieuzasadniony i może być uznany za zniesławienie. W tym kontekście należy przypomnieć sygnatariuszom apelu, że zniesławienie zostało spenalizowane w art. 212 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

                 Należy podkreślić, że Pan sędzia Michał Lasota objął swoje stanowisko ponad półtora roku temu, a Pan sędzia Maciej Nawacki sześć lat temu. Zdziwienie zatem budzi fakt, że apel został wystosowany dopiero po zmianie na stanowisku Ministra Sprawiedliwości.

                 W ocenie Zrzeszenia jest wobec tego oczywiste, że sygnatariusze pisma kierowali się zwykłym koniunkturalizmem, wynikającym ze zmiany sytuacji politycznej. Taką postawę należy jednoznacznie potępić jako nielicującą z powagą urzędu sędziowskiego i stawiającą w bardzo negatywnym świetle sygnatariuszy tego zupełnie bezpodstawnego apelu.

                 Natomiast okoliczność, że niezwłocznie po jego wystosowaniu apel ukazał się w mediach, wskazuje jednoznacznie, iż powstał on nie z troski o dobro wymiaru sprawiedliwości, lecz dlatego, że jego autorzy liczą wyłącznie na korzystne dla nich samych zmiany kadrowe.

                

                 Odnośnie do apelu grupy sędziów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu o złożenie rezygnacji przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, należy zauważyć, że sygnatariusze pisma na jego uzasadnienie podali tylko bardzo ogólnikową okoliczność, iż kierowanie sądem wymaga oparcia w jego sędziach, a jego brak każe wątpić w możliwości sprawowania ww. funkcji.

                 Autorzy apelu nie wskazali w ogóle przesłanek, które uzasadniałyby konstatację o braku oparcia władz Sądu Okręgowego w Elblągu w sędziach, a w konsekwencji, że Pan Prezes i Pani Wiceprezes  nie mogą sprawować swoich funkcji.

                 Wobec powyższego, w opinii Zrzeszenia sygnatariusze pisma w istocie kierowali się wyłącznie koniunkturalizmem, wynikającym ze zmiany sytuacji politycznej, licząc na korzystne dla nich samych zmiany kadrowe, a nie troską o zachowanie sprawności funkcjonowania Sądu Okręgowego w Elblągu. Bez wątpienia jest to zachowanie nielicujące z autorytetem i powagą sprawowania urzędu sędziowskiego.

                

                 Zrzeszenie stanowczo wzywa całe środowisko sędziowskie do zachowania wstrzemięźliwości w kierowaniu jakichkolwiek personalnych zarzutów, ponieważ nie budują one w żaden sposób autorytetu sędziów w oczach obywateli, w tym przede wszystkim autorytetu osób, które je formułują, a także wprost szkodzą powadze urzędu sędziowskiego.

                 Zrzeszenie przypomina, że zgodnie z § 1 i 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne obowiązki oraz ograniczenia osobiste, a sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.