Zapraszamy do zapoznania się z petycją w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów

Zapraszamy do zapoznania się z petycją w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów

My niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz medialnej postulatom uznania za nieważne powołań sędziów i asesorów sądowych, powołanych do pełnienia urzędu po 2018 roku.

Podkreślamy, że wszystkie propozycje  reformy wymiaru sprawiedliwości muszą respektować zasady konstytucyjne i szanować prerogatywy Prezydenta RP, który jest jedynym organem władnym do powoływania sędziów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań niezgodnych z Konstytucją i niemożliwych do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.Próba podważenia kilku tysięcy nominacji sędziowskich spowoduje trudny do wyobrażenia chaos prawny i będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a nawet wręcz dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Mamy świadomość, że wbrew  wypowiedziom polityków i niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, podważenie statusu kilku tysięcy sędziów, nieuchronnie doprowadzi do podważenia wydanych przez nich blisko 6 milionów orzeczeń, które rozstrzygały ważne ludzkie sprawy. Nie zgadzamy się, aby w ten sposób narażać na szwank interesy obywateli, w imię partykularnych celów niektórych polityków i przedstawicieli części środowiska sędziowskiego.

Wzywamy Sejm i Senat do niepodejmowania działań ustawodawczych lub innych, które miałyby prowadzić do bezprawnego podważania nominacji sędziowskich, a w konsekwencji – do wywołania chaosu prawnego w państwie. Jednocześnie zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Krajowej Rady Sądownictwa o przeciwstawienie się tym szkodliwym projektom jako rażąco sprzecznym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.