Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zrzeszenia „Sędziowie RP” z Panem Prezydentem RP

            W dniu 27 listopada 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli Zrzeszenia na spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

            Pan Prezydent, jako strażnik Konstytucji RP, omówił z przedstawicielami Zrzeszenia zagrożenia dla funkcjonowania sądownictwa w związku z zapowiedziami procedowania projektów nowelizacji ustaw sądowych, dotyczących uznania za nieważne z mocy prawa prezydenckich powołań sędziów i asesorów na skutek uznania za nieważne uchwał Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatur na stanowiska sędziowskie lub asesorskie. Przygotowane projekty przewidują także możliwość pozbawiania urzędu sędziego bądź asesora sądowego osób powołanych na te stanowiska przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

            Przedstawiciele Zrzeszenia oświadczyli, że Zrzeszenie stanowczo przeciwstawia się takim projektom, ponieważ doprowadzą do zapaści kadrowej sądownictwa i spowodują trudny do odwrócenia chaos prawny, co wyrządzi szkodę obywatelom, jako stronom postępowań sądowych. Wszelkie koncepcje reformy wymiaru sprawiedliwości muszą być oparte na poszanowaniu przewidzianej w art. 179 Konstytucji wyłącznej prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów na czas nieoznaczony oraz na określonej w art. 180 Konstytucji zasadzie nieusuwalności sędziów. Te fundamentalne gwarancje niezależności sędziego są zagwarantowane w Konstytucji RP, która jest najwyższym źródłem prawa i żaden z europejskich trybunałów nie jest uprawniony do kwestionowania wyłącznej i konstytucyjnej prerogatywy Prezydenta RP do powoływania sędziów, którzy są nieusuwalni.

            Przedstawiciele Zrzeszenia zapewnili Pana Prezydenta, że Zrzeszenie jest gotowe bronić sędziów przed atakami i represjami, a także reprezentować nasze środowisko w innych, ważnych dla wymiaru sprawiedliwości sprawach.

            Pan Prezydent przyjął ze zrozumieniem stanowisko Zrzeszenia. Podkreślił, że zawsze będzie stał na straży przewidzianej w art. 178 Konstytucji RP zasady niezawisłości sędziów, a kluczowymi wartościami, oprócz niezawisłości, którymi powinni się kierować sędziowie i asesorzy sądowi, powinny być sprawiedliwość i apolityczność. Pan Prezydent zapewnił, że nie poprze żadnych projektów aktów prawnych, których celem byłoby podważenie jego konstytucyjnych prerogatyw nominacyjnych oraz zmierzających do pogwałcenia konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów.

            Panu Prezydentowi podczas rozmów towarzyszyła Pani Minister Małgorzata Paprocka.

           W spotkaniu Zrzeszenie reprezentowali: Piotr Skrzyszowski (Przewodniczący zarządu – Sąd Okręgowy w Krakowie), Maciej Pragłowski (członek zarządu – Sąd Okręgowy w Krakowie), Zygmunt Drożdżejko (członek założyciel Zrzeszenia – Sąd Apelacyjny w Krakowie), Agnieszka Stachniak-Rogalska (członek zrzeszenia – Sąd Okręgowy w Warszawie), Joanna Pąsik (członek zrzeszenia – Sąd Okręgowy w Warszawie), prof. dr hab. Paweł Czubik (członek zrzeszenia – Sąd Najwyższy).