Szanowni Państwo Posłowie!

My niżej podpisani, przedstawiciele Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” z siedzibą w Krakowie, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przedstawianych w przestrzeni publicznej postulatów nawołujących do podjęcia przez Sejm RP uchwał o odwołaniu sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Podkreślamy, że jakiekolwiek zmiany w sposobie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, powinny respektować podstawową zasadę ustrojową, zgodnie z którą organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 187 ust. 4 Konstytucji RP ustrój KRS, zakres działania i tryb pracy oraz sposób wboru członków określa ustawa. Należy zaznaczyć, że ustawa z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.) nie zawiera podstawy prawnej do odwołania przez Sejm sędziego – członka KRS przed upływem kadencji. Wbrew podnoszonym argumentom podstawy takiej nie stanowi żadne z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE ani Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Próba odwołania członków Krajowej Rady Sądownictwa uchwałą Sejmu przed upływem kadencji doprowadzi do trudnego do wyobrażenia chaosu prawnego i paraliżu sądownictwa. Będzie to godziło w prawo obywateli do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie bez nieuzasadnionej zwłoki. Pragniemy podkreślić, że sądy wszystkich szczebli – zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich – borykają się z brakami kadrowymi i lawinowym wzrostem spraw, w tym tak zwanych spraw „frankowych” oraz innych o dużym znaczeniu dla obywateli.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r., K 12/18, uznano obecną regulację prawną za zgodną z Konstytucją. Wyrok ten ma zgodnie z art. 190 ust. I Konstytucji RP moc powszechnie obowiązującą. Odnosząc się do podnoszonej w przestrzeni publicznej argumentacji wskazujemy, że właśnie zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, obowiązek dokonywania prounijnej wykładni prawa nie może służyć jako podstawa do dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem (zob. tylko przykładowo wyroki TSUE: 16 czerwca 2005 r., Pupino, C-105/03, pkt 47; z 8 marca 2022 r., C-205/20, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Ftirstenfeld, z 27 kwietnia 2023 r., C-528/21 M.D.).

Jako sędziowie zgłaszamy swój udział w transparentnych dla społeczeństwa konsultacjach, aby włączyć się czynnie w proces kształtowania wymiaru sprawiedliwości sensu largo, przedstawiając postulaty naszego środowiska.

W obecnej sytuacji uważamy za konieczne zwrócenie się do Państwa z apelem, aby zmiany były dokonywane w sposób respektujący porządek prawa i nie stanowiły zagrożenia dla pewności prawa, niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, a tym samym – dla ochrony praw obywateli.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Ogólnopolskiego

Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP ”                        Piotr Skrzyszowski

Członkowie Zarządu:                                                   Berenika Rusek               Maciej Pragłowski