Deklaracja Programowa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie

z dnia 6 listopada 2023 r.

My, Sędziowie, w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie o prawidłowo funkcjonujące sądownictwo, postanowiliśmy na podstawie art. 12 i art. 58 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powołać Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP” w Krakowie celem zapewnienia przedstawicielom naszego zawodu miejsca wymiany myśli i  nieskrępowanego wyrażania poglądów dotyczących funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa w Polsce.

Powołanie i funkcjonowanie naszego Zrzeszenia jest podyktowane koniecznością przeciwstawienia się nieprawdziwym przekazom prezentowanym przez różne środowiska prawnicze w przedmiocie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Chcemy, kierując się treścią art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kłaść nacisk na realizację właściwie rozumianej zasady niezawisłości i apolityczności sędziów. Zasada nieusuwalności sędziego, przewidziana w art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest fundamentalną gwarancją niezależności sędziego. Przeciwstawiamy się bezprawnym próbom weryfikacji powołań sędziowskich,  przenoszenia sędziów na inne stanowiska wbrew ich woli, złożenia sędziów z urzędu. 

Naszym zadaniem będzie propagowanie takich zachowań i wzorców postępowania przedstawicieli naszej profesji, które spełniają standardy konstytucyjne.

Zawsze będziemy podkreślać i przypominać, iż podstawowym zadaniem sędziego Rzeczypospolitej Polskiej jest służba na rzecz dobra społeczeństwa.

W pełni popieramy utrzymanie demokratycznego i uwzględniającego zasadę zwierzchności narodu sposobu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Akceptujemy ideę jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego.

Będziemy inicjować i wspierać działania polegające na poprawie organizacji pracy  w sądownictwie, również służące zwiększeniu czynnego uczestnictwa obywateli w wymiarze sprawiedliwości.

Nasza działalność nie jest finansowana przez żadne podmioty zewnętrzne, co stanowi gwarancję, że prezentowane poglądy i opinie są wyłącznie naszymi własnymi.